Regulamin

Regulamin CAMERA ADVENTURE WORKSHOPS

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Organizatorem warsztatów ”CAMERA ADVENTURE WORKSHOPS” jest spółka Alstor Sp.j. w Warszawie, ul. Wenecka 12, NIP 527-016-13-13, zarejestrowana w XX Wydziale Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017336 (zwana dalej „Organizator”).
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o „CAMERA ADVENTURE WORKSHOPS”, należy przez to rozumieć cykl zajęć warsztatowych fotograficzno-filmowych oraz imprez im towarzyszących, prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę.
 3. W plenerze CAMERA ADVENTURE WORKSHOPS mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
 4. Udział w CAMERA ADVENTURE WORKSHOPS jest odpłatny lub bezpłatny w zależności od charakteru danej imprezy. Jest to każdorazowo określane w agendzie imprezy dostępnej na stronie: www.cameraadventure.pl.
 5. Osobą koordynującą przebieg i realizację CAMERA ADVENTURE WORKSHOPS ze strony Organizatora jest Agnieszka Wolska (mail: [email protected]).

ROZDZIAŁ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W WARSZTATACH

§ 1.

 1. Uczestnikiem Warsztatów może być każda osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:
  1. zaakceptuje warunki niniejszego Regulaminu;
  2. jest osobą pełnoletnią;
  3. dokona wszelkich formalności i płatności podanych przez Organizatora na stronie www.cameraadventure.pl.

§ 2.

 1. Aby wziąć udział w CAMERA ADVENTURE WORKSHOPS należy:
  1. wysłać zgłoszenie elektroniczne, korzystając ze strony www.cameraadventure.pl
  2. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia i zrealizowania CAMERA ADVENTURE WORKSHOPS.
 2. Dostarczenie zgłoszenia, wymienionego w ust. 1 pkt 1, oznacza akceptację przez Uczestnika warunków Regulaminu, który dostępny jest na stronie www.cameraadventure.pl oraz w siedzibie Organizatora.

§ 3.

 1. Akceptując niniejszy regulamin, Uczestnik oświadcza, że uczestniczy w CAMERA ADVENTURE WORKSHOPS dobrowolnie i nie będzie sobie rościł żadnych pretensji w sytuacji jakichkolwiek zdarzeń losowych, mających wpływ na jego zdrowie lub życie.
 2. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadku leży po stronie Uczestnika.

§ 4.

 1. Zasady uczestnictwa w każdej z cyklu imprez CAMERA ADVENTURE WORKSHOPS są publikowane na stronie internetowej www.cameraadventure.pl w postaci agendy imprezy.
 2. Udział w imprezie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację, wykonanych przez Uczestnika podczas imprezy zdjęć i nagrań video, w materiałach relacjonujących lub promujących imprezę, w szczególności na stronie internetowej www.cameraadventure.pl oraz fan page’u.
 3. Udział w imprezie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku Uczestnika, w celu opublikowania relacji z imprezy, prezentowanej na stronie internetowej www.cameraadventure.pl oraz fan page’u oraz w mediach współpracujących z Organizatorem.
 4. Uczestnik Warsztatów z chwilą przekazania fotografii i nagrań video udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej, bezterminowej na korzystanie z fotografii na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 3z późn. zm.), a w szczególności do celów podanych w § 5, pkt 2.
 5. Przekazane fotografie i nagrania video nie mogą naruszać praw osób trzecich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw osób trzecich.

ROZDZIAŁ 3
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1.

 1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym realizację oraz warunki uczestnictwa w CAMERA ADVENTURE WORKSHOPS.
 2. Wszelkie decyzje Organizatora są wiążące, ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.cameraadventure.pl. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej. Zmiany Regulaminu nie mogą rodzić skutków finansowych dla Uczestników.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych lub niewłaściwych danych osobowych.
 5. W przypadku zmiany danych, podanych przy zgłoszeniu udziału w CAMERA ADVENTURE WORKSHOPS, Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora.
 6. Zgłoszenie się na CAMERA ADVENTURE WORKSHOPS jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości i akceptacją niniejszego Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, w celach przeprowadzenia i realizacji imprezy.
 7. W przypadku korzystania przez Organizatora z prac Uczestników, w celach określonych w niniejszym Regulaminie, Organizator zobowiązuje się każdorazowo podawać autora pracy.
 8. Administratorem zbioru danych osobowych jest Organizator. Administrator zbioru danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w CAMERA ADVENTURE WORKSHOPS oraz że Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.
 9. Regulamin wchodzi w życie w dniu publikacji.