Regulamin konkursu „Święta z przygodą”

Regulamin konkursu „Święta z przygodą”

  1. ORGANIZATOR

Organizatorem Konkursu jest ALSTOR T. Szukała i Wspólnicy – Spółka Jawna, ul. Wenecka 12, 03-244 Warszawa.

Konkurs prowadzony jest przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od 23 grudnia 2014 r. do 10 lutego 2015  r.

  1. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.

Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.

Przedmiotem Konkursu są fotografie wykonane przez uczestników nawiązujące w dowolny sposób do tematu Konkursu „Święta z przygodą”.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania do konkursu prac niezwiązanych z tematem Konkursu.

Konkurs polega na nadesłaniu przez Uczestników Konkursu prac poprzez formularz dostępny na stronie http://cameraadventure.pl/uncategorized/konkurs-swieta-z-przygoda/ na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Uczestnik konkursu może zgłosić dowolną ilość prac, które nie mogą być obciążone wadami prawnymi.

W przypadku pojawienia się dwóch identycznych prac, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia tej, która pojawiło się jako druga.

Zabronione jest umieszczanie prac sprzecznych z dobrymi obyczajami – takie zdjęcia nie będą brane pod uwagę w konkursie. O tym, że zdjęcie narusza powyższe zasady, decyduje ocena Organizatora Konkursu.

  1. ZASADY

Zgłoszenie prac następuje wyłącznie poprzez wysłanie pliku poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: http://cameraadventure.pl/uncategorized/konkurs-swieta-z-przygoda/. Zgłoszone do Konkursu zdjęcie musi być w formacie JPEG, w rozdzielczości 1920×1080, a wielkość pliku nie może przekroczyć 1 MB.

Terminarz:

  • nadsyłanie prac: do 31 stycznia 2015 r. do godziny 23:59:59
  • ogłoszenie wyników nastąpi na stronie cameraadventure.pl i profilu na Facebooku w terminie do 10 lutego 2015 r.

Prace będą oceniane przez Jury w składzie określonym przez Organizatora.

  1. NAGRODY

W Konkursie zostanie przyznana główna nagroda – udział w kolejnym plenerze z serii Camera Adventure.

Jury zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody głównej, w przypadku, gdy nie otrzyma prac wolnych od wad prawnych, związanych z tematem konkursu czy nie spełniających podstawowych warunków technicznych.

Autor zwycięskiej pracy jest zobowiązany dostarczyć w wymaganym terminie oryginał fotografii, o czym zostanie poinformowany drogą e-mailową przez Organizatora. Nie dotrzymanie ww terminu powoduje utratę nagrodzonego miejsca w konkursie.

Nagrody niniejszego Konkursu, o ile ich wartość przekracza 760 zł, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości nagrody, który to podatek laureat nagrody wpłaca na rzecz Organizatora jako płatnika podatku. Poza tym do aktów gotowości odbioru nagrody należeć mogą tylko proste czynności, potrzebne Organizatorowi do wydania nagrody.

Niedopełnienie aktu gotowości odbioru nagrody przez nagrodzonego, niezapłacenie podatku od wygranej lub nieodebranie nagrody w uzgodnionym terminie zwolni Organizatora z obowiązku wydania nagrody z wygaśnięciem roszczeń z tytułu udziału w Konkursie.

W przypadku jeśli nagrodzony nie będzie mógł uczestniczyć w kolejnym plenerze, miejsce zostanie przeniesiona na kolejny plener. Jeśli jednak nagrodzony nie będzie mógł także uczestniczyć w kolejnym plenerze nagroda przepada na rzecz Organizatora. Lista terminów kolejnych plenerów będzie zamieszczona na cameraadventure.pl

  1. OŚWIADCZENIA O PRAWACH AUTORSKICH

Wysłanie fotografii na konkurs jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na wykorzystywanie zdjęć w komunikacji dotyczącej konkursu, na potrzeby Organizatora, w tym na stronach internetowych i mediach społecznościowych.

Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w punkcie 5 powyżej. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

  1. REKLAMACJE

Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w Warszawie, ul. Wenecka 12 w terminie do 14 dni od momentu poinformowania o wynikach Konkursu.

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione.

Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym dla siedziby Organizatora Konkursu.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).

Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, o ile dane takie będą ujawniane w toku Konkursu i w związku z jego przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) Organizator Konkursu informuje Uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez Uczestnika Konkursu zgody wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz w celu przesyłania Uczestnikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych akcjach i konkursach oraz badań ankietowych organizowanych przez Organizatora Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

Regulamin wchodzi w życie w dniu publikacji.